Rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Uchwała NSA po pytaniu prawnym RPO

Należy dopuścić przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osobom innym niż rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, spokrewnione rodziny zastępcze nie tylko w sytuacji, gdy osoby zobowiązane do alimentacji w bliższym stopniu oraz współmałżonek osoby wymagającej wsparcia legitymują się orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale także wówczas, gdy osoby te z przyczyn obiektywnych nie są w stanie realnie sprawować opieki.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych